References

 1. M. Seggiani, M. Puccini, G. Raggio, S. Vitolo, Effect of sewage sludge content on gas quality and solid residues produced by cogasification in an updraft gasifier, Waste Manage., 32 (2012) 1826–1834.
 2. T.N. Trinh, P.A. Jensen, K. Dam-Johansen, N.O. Knudsen, H.R. Sørensen, Influence of the pyrolysis temperature on sewage sludge product distribution, bio-oil, and char properties, Energy Fuels, 27 (2013) 1419–1427.
 3. M. Van de Velden, R. Dewil, J. Baeyens, L. Josson, P. Lanssens, The distribution of heavy metals during fluidized bed combustion of sludge (FBSC), J. Hazard. Mater., 151 (2008) 96–102.
 4. J. Czajkowska, M. Kazimierczak, Wpływ dezintegracji mikrofalowej na proces tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego, [Impact of microwave disintegration on the aerobic stabilization process of excess sludge], Sci. Rev. Eng. Environ. Sci., 25 (2016) 444–452.
 5. J. Czajkowska, M. Malarski, P. Nowak, T. Siwiec, Impact of microwave radiation on the process of aerobic digestion of sewage sludge, J. Water Land Dev., 34 (2017) 103–108.
 6. E.W. Low, H.A. Chase, M.G. Milner, T.P. Curtis, Uncoupling of metabolism to reduce biomass production in the activated sludge process, Water Res., 34 (2000) 3204–3212.
 7. A.G. Capodaglio, G. Olsson, Energy issues in sustainable urban wastewater management: use, demand reduction and recovery in the urban water cycle, Sustainability, 12 (2020) 266.
 8. C.V. Andreoli, M.V. Sperling, F. Fernandes, Sludge Treatment and Disposal, Biological Wastewater Treatment Series, Vol. 6, IWA Publishing, London, 2007.
 9. J.A. Oleszkiewicz, D.S. Mavinic, Wastewater biosolids: an overview of processing, treatment, and management, Can. J. Civil Eng., 28 (2001) 102–114.
 10. J. Hao, H. Wang, Volatile fatty acids productions by mesophilic and thermophilic sludge fermentation: biological responses to fermentation temperature, Bioresour. Technol., 175 (2015) 367–373.
 11. S. Chen, N. Li, B. Dong, W. Zhao, L. Dai, X. Dai, New insights into the enhanced performance of high solid anaerobic digestion with dewatered sludge by thermal hydrolysis: organic matter degradation and methanogenic pathways, J. Hazard. Mater., 342 (2018) 1–9.
 12. L.M. Jiang, Z. Zhou, C. Cheng, J.M. Li, C. Huang, T.H. Niu, Sludge reduction by a micro-aerobic hydrolysis process: a fullscale application and sludge reduction mechanisms, Bioresour. Technol., 268 (2018) 684–691.
 13. Z. Sadecka, Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków. [Basics of biological wastewater treatment], Publishing house Seidel-Przywecki Sp. Z o.o., Poland, 2010.
 14. A. Tiehm, K. Nickel, M. Zellhorn, U. Neis, Ultrasonic waste activated sludge disintegration for improving anaerobic stabilization, Water Res., 35 (2001) 2003–2009.
 15. S. Beszédes, Z. László, Z.H. Horváth, G. Szabó, C. Hodúr, Comparison of the effects of microwave irradiation with different intensities on the biodegradability of sludge from the dairyand meat-industry, Bioresour. Technol., 102 (2011) 814–821.
 16. M. Żubrowska-Sudoł, J. Walczak, Wpływ stężenia suchej masy zagęszczonych osadów nadmiernych na efektywność pozyskiwania związków organicznych w procesie mechanicznej dezintegracji – badania wstępne. [Impact of dry matter concentration of concentrated excessive sludge on the efficiency of obtaining organic compounds in the process of mechanical disintegration - preliminary studies], Gas Water Sanitary Eng., 11 (2013) 446–449.
 17. E. Zielewicz, Dezintegracja ultradźwiękowa i hybrydowa osadu nadmiernego. Termiczna mineralizacja osadu ściekowego. V Konferencja naukowo-techniczna, [Ultrasonic and hybrid disintegration of excessive sludge. Thermal mineralization of sewage sludge. V scientific and technical conference], Nowogród near Łomża, Poland, 3–5 September 2008, Publishing House Seidel-Przywecki Warsaw, 2008.
 18. H. Carrère, C. Dumas, A. Battimelli, D.J. Batstone, J.P. Delgenès, J.P. Steyer, I. Ferrer, Pretreatment methods to improve sludge anaerobic degradability: a review, J. Hazard. Mater., 183 (2010) 1–15.
 19. K. Iskra, S. Miodoński, Dezintegracja osadu nadmiernego – dobra praktyka czy konieczność? [Disintegration of excessive sludge – good practice or necessity?], Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska [Interdisciplinary issues in engineering and environmental protection], T.4., Wroclaw, Poland, 2014, M. Teodory, T.M. Traczewska, B. Kaźmierczak, Eds., Publishing House of the Wrocław University of Technology, Wrocław, 2014, pp. 323–336.
 20. L. Appels, S. Houtmeyers, J. Degreve, J.V. Impe, R. Dewil, Influence of a microwave pre-treatment on sludge solubilization and pilot scale semi – continuous anaerobic digestion, Bioresour. Technol., 128 (2013) 598–603.
 21. S. Houtmeyers, J. Degrève, K. Willems, R. Dewil, L. Appels, Comparing the influence of low power ultrasonic and microwave pre-treatments on the solubilization and semi-continuous anaerobic digestion of waste activated sludge, Bioresour. Technol., 171 (2014) 44–49.
 22. C. Eskicioglua, N. Terzianb, K.J. Kenned, R.L. Drostea, M. Hamodac, A thermal microwave effects for enhancing digestibility of waste activated sludge, Water Res., 41 (2007) 2457–2466.
 23. M. Żubrowska-Sudoł, J. Podedworna, K. Sytek-Szmeichel, A. Bisak, P. Krawczyk, A. Garlicka, The effects of mechanical sludge disintegration to enhance full-scale anaerobic digestion of municipal sludge, Therm. Sci. Eng. Prog., 5 (2018) 289–295.
 24. S. Kavitha, J. Rajesh Banu, G. Kumar, S. Kaliappan, I.T. Yeom, Profitable ultrasonic assisted microwave disintegration of sludge biomass: modelling of biomethanation and energy parameter analysis, Bioresour. Technol., 254 (2018) 203–213.
 25. K. Imhoff, K.R. Imhoff, Taschenbuch der Stadtenwässerung. R. Oldenbourg Verlag München Wien, 1993. ISBN 3–486– 26332–3.
 26. PN-EN ISO 7027:2016-09. Jakość wody. Oznaczenie mętności [Water quality. Determination of turbidity]. Date of publication 2016.09.27.
 27. PN-EN 10523:2012. Jakość wody. Oznaczenie pH [Water quality. Determination of pH]. Date of publication 2012.03.28.
 28. PN-ISO 6060:2006. Jakość wody. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu [Water quality. Determination of chemical oxygen demand]. Date of publication 2006.09.05.
 29. PN-EN 1899-1:2002. Jakość wody. Oznaczenie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) [Water quality. Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn). Date of publication 2002.12.16.
 30. PN-EN 14346:2011. Charakteryzowanie odpadów – Obliczanie suchej masy na podstawie oznaczania suchej pozostałości lub zawartości wody [Characterization of waste – Calculation of dry matter by determination of dry residue or water content]. Date of publication 2011.11.28.
 31. PN-EN 15169:2011. Charakteryzowanie odpadów – Oznaczanie straty prażenia odpadów, szlamów i osadów [Characterization of waste – Determination of loss on ignition in waste, sludge and sediments]. Date of publication 2011.11.30.
 32. PN-EN 25813:1997P. Jakość wody – oznaczanie tlenu rozpuszczonego – metoda jodometryczna [Water quality - determination of dissolved oxygen - iodometric method]. Date of publication 1997.12.11.
 33. K. Grübel, A. Machnicka, Impact of microwave disintegration on activated sludge, Ecol. Chem. Eng., 18 (2011) 75–82.
 34. E. Stier, M. Fischer, Podręczny poradnik eksploatacji oczyszczalni ścieków. [A handbook for the operation of sewage treatment plant] Publishing House Seidel-Przywecki, 1998.
 35. K. Miksch, J. Sikora, Biotechnologia ścieków [Wastewater biotechnology], Polish Scientific Publisher, Warsaw, 2012.
 36. I. Bartkowska, Drop in dry mass and organic substance content in the process of autothermal thermophilic aerobic digestion, Process Saf. Environ. Prot., 98 (2015) 170–175.
 37. J. Podedworna, K. Umiejewska, Technologia osadów ściekowych [Sludge technology], Publishing House of Warsaw University of Technology, Warsaw, 2008,
 38. D. Bobrowski, K. Maćkowiak-Łybacka, Wybrane metody wnioskowania statystycznego. [Selected methods of statistical inference], Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2006.
 39. R.B. Hartman, D.G. Smith, E.R. Bennett, K.D. Linstedt, Sludge stabilization through aerobic digestion, J. Water Pollut. Control Fed., 51 (1979) 2353–2365.
 40. D.S. Mavinic, D.A. Koers, Performance and kinetics of lowtemperature, aerobic sludge digestion, J. Water Pollut. Control Fed., 51 (1979) 2088–2097.
 41. K.J. Kennedy, G. Thibault, R.L. Droste, Microwave enhanced digestion of aerobic SBR sludge, Water SA, 33 (2007) 261–270.